Delegationen för senior arbetskraft

I betänkandet “Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre”
(SOU 2020:69) som lämnades in 1 december 2020 konstateras att äldre har avsevärt bättre hälsa mot tidigare, att äldre har bättre utbildning, att arbetsvillkoren är bättre och att det är ekonomiskt fördelaktigt att arbeta längre. Så mycket som en av tre seniorer vill arbeta längre.
Alectas studie visar på att det faktiskt är så som dom äldre vill, och att dom nu faktiskt också gör det. Det här kan också innebära att många som har pension på papperet inte är pensionär fullt ut i verkligheten. Denna rapport har politikerna fått och framtiden får utvisa vad som kommer ut av den.

Delegationens uppdrag för att ta fram betänkandet lyder så här:

“Enligt direktivet är delegationen för senior arbetskrafts huvudsakliga uppdrag att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Enligt direktiven ska delegationen bidra till ökad kunskap om forskning om äldres möjligheter och även föreslå

åtgärder som motverkar åldersdiskriminering för att bättre tillvarata äldres kompetens och erfarenhet.

En huvudsaklig uppgift är att sammanställa fakta, informera, initiera och stimulera analyser samt föra samtal. Delegationen ska sammanställa och sprida befintlig nationell och internationell kunskap och forskning och kan även initiera nya rapporter. En central del av uppdraget går ut på att samtala och ha samråd med relevanta parter och organisationer och sträva efter att dessa samråd sker brett samt närmare definiera vilka som bör beröras av

sådana samråd.

Delegationen ska identifiera hinder och hitta möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Områden som delegationen ska arbeta med är äldres möjligheter i arbetslivet, synen på äldre på arbetsmarknaden, fördomar mot äldre, betydelsen av ett längre arbetsliv för samhället och för den slutliga pensionen, samt den demografiska förändringen i samhället.

Delegationen ska sammanföra olika relevanta samhällsaktörer för

att diskutera dessa frågor, inspirera samt föreslå åtgärder.

Delegationen ska inom ramen för sitt uppdrag arbeta självständigt i fråga om form och innehåll för arbetet.“
(SOU 2020:69)